Přejít k hlavnímu obsahu

Klub Decima

Kontakt

U Seřadiště 1578/1, 100 00 Praha 10

tel: 775 317 814

e-mail: decima@praha.ymca.cz

Najdete nás také na Facebooku.

NZDM Decima poskytuje služby dětem a mladým lidem ve věku od 6 do 19 let z Prahy 10. Podporujeme zdravé a bezpečné způsoby trávení volného času. Usilujeme o zvyšování soběstačnosti a začleňování do společnosti. Rozvíjíme vědomí práv a povinností. Pomáháme řešit obtížné životní situace. Snažíme se předcházet vzniku a rozvoji rizikového chování. Služby poskytujeme bezplatně, anonymně, ambulantní a terénní formou.

Komu je Decima určena:

Dětem a mladým lidem ve věku 6-19 let, kteří:

- tráví svůj čas na Praze 10 (tzn. bydlí zde, chodí zde do školy, pravidelně navštěvují příbuzné nebo kamarády apod.)

- nacházející se v nepříznivé sociální situaci, která může souviset zejména s těmito fenomény:

- nezaměstnaní rodiče, rodiče závislí na návykových látkách apod.;

- neúplná rodina, nefunkční rodina apod.;

- experimentování a pravidelné užívání návykových látek (tabák, alkohol, marihuana aj.);

- ohrožení delikvencí druhých osob (zneužívání a zanedbání péče, trestní čin-nost aj.)

- neharmonické vztahy s vrstevníky (šikana, nepřijetí kolektivem aj.);

- selhání ve vzdělávacím procesu (prospěch, záškoláctví, nevhodné chování aj.);

- omezená možnost pro aktivní trávení volného času (nedostatek finančních prostředků, nedostatek informací apod.).

Ambulantní formu, klub Decima, navštěvují děti ve věku od 6 do 18 let (nebo než dokončí základní školu). Je jim poskytováno především poradenství, doučování a volnočasové aktivity (více viz poskytované služby). Ve výjimečných a odůvodněných případech je možné volnočasové služby poskytovat i mladistvým nad 18 let (z důvodu např. mentální vyspělosti, doporučení návazných institucí).

Terénní forma je primárně určena pro mladé lidi od 13 do 19 let. Terénní pracovníci nabízejí stejné služby jako ambulantní forma (více viz poskytované služby) vyjma čtvrtka (zavřeno pro terénní formu), pátečních a vícedenních akcí. Sekundárně se terénní pracovníci věnují dětem ve věku od 6 do 13 let v terénním prostředí – avšak snaží se, aby děti z terénního prostředí přešly do ambulantní formy, aby nedocházelo k dublování poskytnutých služeb od terénních a ambulantních pracovníků. Pokud však kontakty probíhají ve větší vzdálenosti od klubu (např. Strašnice, Záběhlice) a dítě nechce dojíždět do klubu, pracují pracovníci s dítětem v terénu.

Cíle poskytovaných služeb

Podporujeme zdravé a bezpečné způsoby trávení volného času. Usilujeme o zvyšování soběstačnosti a začleňování do společnosti. Rozvíjíme vědomí práv a povinností. Pomáháme řešit obtížné životní situace. Snažíme se předcházet vzniku a rozvoji rizikového chování. Služby poskytujeme bezplatně, anonymně, ambulantní a terénní formou.

Poskytované služby

· volnočasové, vzdělávací a aktivizační činnosti,

· zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

· pomoc při uplatňovaní práv a při obstarávání osobních záležitostí,

· sociálně terapeutická činnost,

· základním sociálním poradenství, depistážní činnosti.

Následující principy platí pro všechny programy

Rovnost: Službu poskytujeme všem, kdo spadají do cílové skupiny bez ohledu na pohlaví, národnost, náboženské přesvědčení, barvu pleti, sociální status a jiné specifické charakteristiky.

Bezpečí: Vytváříme bezpečné prostředí pro poskytování služeb, ctíme práva a zájmy uživatele.

Individualita: Respektujeme individuální osobnostní a charakteristické rysy a podle toho s klienty pracujeme.

Nezávislost: Pomáháme uživatelům, aby nás nepotřebovali.

Profesionalita: Profesionální, rovný a partnerský přístup pracovníka v průběhu poskytování služby. Poskytování služby pracovníkem, který má požadované vzdělání a je dostatečně proškolen.

Následující principy platí pouze pro nízkoprahové programy

Anonymita: Uživatelé nejsou povinni pro čerpání základních služeb uvádět přesné osobní údaje.

Dostupnost: Program vytváří minimální bariéry pro čerpání služby.

Otevírací doba ambulantní formy

Pondělí: 13:00-17:30

Úterý: 13:00-17:30

Středa: 13:00-17:30

Čtvrtek: 14:00-17:30 (nebo dle akce)

Pátek: zavřeno

V případě, že je na klubu přítomen pouze jeden pracovník, je rozsah poskytovaných služeb omezen.

Provozní doba terénní formy

Pondělí: 14:00-19:00

Úterý: 14:00-19:00

Středa: 14:00-19:00

Čtvrtek: zavřeno

Pátek: zavřeno

V zimním čase můžete najít terénního pracovníka od 17:30-19:00 v zázemí klubu, které je otevřeno pro starší návštěvníky.

Pracovní tým

Bc. Anna Švarcová, DiS. - vedoucí klubu, sociální pracovnice

svarcova@praha.ymca.cz, 775 317 814

Bc. Štěpán Vodenka, Dis. – sociální pracovník

vodenka@praha.ymca.cz

Marika Smerekovská - pracovnice klubu

smerekovska@praha.ymca.cz

Bc. Soňa Mužíková - sociální pracovnice

muzikova@praha.ymca.cz, 608 078 849

 

Adresa a kontakt

U Seřadiště 1578/1, 100 00 Praha 10

tel: 775 317 814

e-mail: decima@praha.ymca.cz

Najdete nás také na Facebooku.

nahoru

panáček ukazující nahoru