Přejít k hlavnímu obsahu

Stanovy

§ 1 Název a sídlo

 1. Název: YMCA Praha
   
 2. Sídlo: Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1
   
 3. YMCA Praha je občanským sdružením dle zákona č. 83/1990 o sdružování občanů a od 1. 1. 2014 se považuje za spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.
   
 4. Jméno YMCA je zkratkou anglického názvu „Young Men‘s Christian Association“, jehož českým ekvivalentem je „Křesťanské sdružení mladých lidí“.
   
 5. Vzhledem k tradici celosvětového společenství YMCA (vznik 1844), ke které se YMCA Praha hlásí, používá pro spolek označení „sdružení“ – protože YMCA je Křesťanským sdružením mladých lidí.

§ 2 Poslání

 1. YMCA Praha je křesťansky orientované dobrovolné nepolitické a neziskové sdružení, které usiluje o plnohodnotný život mladých lidí a hlásí se k celosvětovému společenství YMCA (dále jen „YMCA“).
   
 2. YMCA je hnutím služby a pomoci. Harmonickým rozvojem tělesné, duševní a duchovní stránky člověka, chce přispívat ke zdravému, odpovědnému a radostnému životu lidí ve společnosti.
   
 3. YMCA Praha se hlásí k Pařížské bázi Světové aliance, přijaté na jejím ustavujícím shromáždění roku 1855 v Paříži. Pařížská báze vyjadřuje poslání YMCA, je dodnes základnou pro její veškerou práci a jednotící ideou světového společenství YMCA a zní takto: „Posláním křesťanských sdružení mladých mužů je sdružovat mladé muže, kteří považují Ježíše Krista podle Písma svatého za svého Boha a Spasitele, touží být vírou a životem jeho učedníky a usilují o šíření jeho království mezi mladými lidmi. Jakékoli rozdíly v názorech na jiné věci, jakkoli důležité, nemají narušovat bratrské vztahy mezi členy Světové aliance.“ Pařížská báze je závazná pro všechny oblasti práce YMCA.
   
 4. YMCA vznikla jako sdružení mladých mužů, dnes je otevřena všem: muži a ženy, chlapci a dívky všech etnik a národů, vyznání, sociálních skupin a věku tvoří celosvětové společenství YMCA.
   
 5. Praktickým naplňováním křesťanských principů vede YMCA mladé lidi k Ježíši Kristu a plnosti života v něm.
   
 6. Plnění poslání YMCA Praha spočívá zejména v péči o všestranný tělesný, duševní a duchovní rozvoj především mladých lidí, a to členů YMCA i neorganizované mládeže i ostatní veřejnosti a je prováděno zvláště prostřednictvím:

a) rozvoje osobnosti mladého člověka a jeho charakteru,

b) tělesné výchovy a sportu,

c) výchovy k demokracii, toleranci a občanské odpovědnosti,

d) vzdělávacích programů ve vědě, umění, kultuře, sociálních oblastech, ekologii apod.,

e) charitativní a humanitární pomoci potřebným lidem doma i v zahraničí,

f) mezinárodních styků s důrazem na vzájemné poznávání, přátelství a spolupráci mladých lidí.

§ 3 Formy, jimiž je realizováno poslání YMCA Praha

1.      Hlavní činnost

a)      Organizuje volnočasové aktivity pro děti a mládež.

b)     Organizuje aktivity usilující o zlepšení a upevnění rodiny jako základu zdravé společnosti a předpokladu dobré výchovy mladých lidí.

c)      Pořádá kurzy, školení, zájmové a diskusní kluby a kroužky v oblasti volného času, sportu, vzdělávání.
 

d)     Pořádá tábory a ozdravné akce pro děti, mládež a rodiny s dětmi.

e)      Pořádá kulturní, sportovní a osvětové akce a slavnosti.

f)      Organizuje celoročně pracující oddíly a kluby.

g)     Zapůjčuje vybavení a zkušebnu svým členům.

h)     Organizuje poradenskou a informační službu nejen pro mladé lidi a pomáhá jim při řešení duchovních, pracovních, studijních, sociálních, zdravotních a dalších problémů.

i)       Organizuje humanitární a charitativní akce na pomoc potřebným lidem doma i v zahraničí i podporu vlastní (burzy, bleší trhy).

j)       Poskytuje sociální služby, provozuje nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, mateřská a rodinná centra, dětské skupiny.

k)     Provozuje školská, vzdělávací, humanitární, informační a jiná účelová zařízení obecně prospěšného a neziskového charakteru.

l)       Pořádá výše uvedené aktivity i ve spolupráci s jinými neziskovými subjekty, školami, obcemi, městy a městskými částmi.

 

2.      Vedlejší činnost

a)      Pořádá kurzy za účelem zisku.

b)     Organizuje vzdělávací, zážitkové a preventivní programy pro jiné subjekty.

c)      Zajišťuje akce pro jiné subjekty „na klíč“.

d)     Zajišťuje ozvučení a pořádá kulturní produkce za účelem zisku.

e)      Pronajímá a podnajímá prostory a zapůjčuje vybavení.

f)      Prodává (nakupuje) zboží, občerstvení a výrobky.

g)     Provozuje zkušebnu za účelem zisku.

§ 4 Členství v YMCA Praha

1.        V YMCA existuje dvojí druh členství:a)      členství běžné,

b)      členství činné.

Výbor sdružení je povinen vést seznam činných a běžných členů, který je neveřejný a je dle zákona č. 101/2000 Sb. o Ochraně osobních údajů. Podrobnosti o vedení seznamu členů jsou upraveny směrnicí.

 

 

 

§ 5 Práva a povinnosti členů

1.      Práva členů:

a)      účastnit se činnosti,

b)      získávat informace o dění ve sdružení,

c)      užívat výhod člena sdružení, pokud jsou takové vyhlášeny,

d)     podávat podněty, návrhy a připomínky orgánům sdružení a obdržet na ně odpověď.
 

2.      Povinnosti členů:

a)      platit členské příspěvky,

b)      zachovávat dobré jméno YMCA,

c)      jednat v souladu se stanovami a usneseními orgánů YMCA Praha.

 

§ 6 Členství běžné

1.  Běžným členem je ten člen, který se chce účastnit práce v organizaci, podílet se na aktivitách, které mu členství umožňuje, a který respektuje poslání YMCA.

2.  Členem se může stát každá fyzická osoba bez rozdílu pohlaví, věku, vyznání, politického a  sociálního zařazení, národnosti, etnického původu a státní příslušnosti.

3.  Fyzická osoba se stává členem YMCA Praha ke dni rozhodnutí výboru sdružení, nebo jím pověřeným zástupcem o přijetí jeho žádosti o členství ve formě schválené přihlášky.

4.  Výbor, nebo jím pověřený zástupce, může odmítnout přijetí přihlášky žadatele o členství, pokud je přesvědčen, že existuje reálné nebezpečí negativního působení na  mladé lidi nebo na  činnost YMCA Praha

5.  Členství v  YMCA Praha je nepřevoditelné na jinou osobu.

6.  Výbor YMCA Praha má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje její zásady a cíle nebo zanedbává členské povinnosti – členství zaniká dnem doručení písemného oznámení o vyloučení. Člen má právo ve stanovené lhůtě nechat soudem přezkoumat rozhodnutí sdružení o svém vyloučení.
7. Členství zaniká:

a)      Vyloučením,

b)      nezaplacením členských příspěvků do konce následujícího kalendářního roku,

c)      dobrovolným vystoupením člena – členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství výboru sdružení,

d)     úmrtím člena,
e)      zánikem YMCA Praha.

§ 7 Členství činné

1. Činným členem se může stát ten běžný člen, který dosáhl věku 16 let, přijal za své poslání YMCA Praha, vyjádřené v  § 2 odst. 3 těchto stanov, sdružuje se k službě v YMCA Praha a účastní se práce sdružení nejméně po dobu tří měsíců, který složí slib činného člena a splní povinnosti stanovené směrnicemi YMCA vztahujícím se k činnému členství.
2.  Činní členové nesou odpovědnost za naplňování poslání YMCA Praha, a za hledání cest, jak toto poslání přenášet do praktického života. Vedou YMCA Praha v jejím úsilí o získání mladých lidí pro Krista a pro přípravu na pomoc druhým. Naplňují tak zásadu křesťanského vedení práce YMCA Praha, které je otevřené všem, a slouží každému bez ohledu na to, zda je nebo není křesťan.
3.  Činný člen má právo volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů sdružení.
4.  Každý uchazeč o činné členství skládá slib činného člena, který stvrzuje jeho přijetí poslání Pařížské báze:

„Znám cíle a poslání YMCA – Křesťanského sdružení mladých lidí. Věřím, že Ježíš Kristus je Boží Syn a Spasitel, chci jej následovat, sloužit mu a poslouchat ho. Chci s jeho pomocí ve svém životě, v myšlení, mluvení i jednání, v práci i ve volném čase uskutečňovat a šířit jeho evangelium, sloužit bližním a zastávat se všech, jimž se děje křivda a bezpráví. Zavazuji se v YMCA aktivně pracovat, dbát o její dobré jméno a žít v bratrské lásce s ostatními členy.“

5.  Uchazeče o činné členství přijímá výbor/VS YMCA Praha nebo jím pověřený zástupce.

6.   Výbor (nebo jím pověřený zástupce) má právo odejmout činné členství členovi, pokud se po dobu delší než šest měsíců neúčastní práce YMCA Praha, aniž by mu bránily závažné důvody, nebo svým jednáním porušuje slib činného člena. Odvolání proti tomuto rozhodnutí je přípustné.

7.  Člen, kterému bylo odňato činné členství, nebo se ho dobrovolně vzdal, se stává členem běžným.

§ 8 Dobrovolníci

Činnost YMCA je z velké části zajišťována obětavou prací dobrovolníků.

1.  Dobrovolníkem sdružení je každý, kdo splňuje současně následující podmínky:

a) nezištně nabízí své znalosti, schopnosti, dovednosti, zkušenosti a svůj volný čas pro činnost YMCA Praha a není za to odměňován formou platu,

b) je ochoten podporovat poslání YMCA Praha,

c) uzavřel s YMCA Praha Příkazní smlouvu dobrovolníka podle § 2430 občanského zákoníku, kde bude vymezena pravomoc a odpovědnost dobrovolníka a práce, kterou se zaváže vykonávat.

2. Smlouva bude vždy uzavřena s fyzickými osobami, které vykonávají v YMCA Praha zejména tyto funkce:

a) vedoucí aktivit,

b) členové řídících, kontrolních a poradních orgánů na všech úrovních řízení sdružení,

c) správa majetku a hospodaření.

§ 9 Zaměstnanci sdružení

1.   V rámci rozpočtu sdružení mohou být některé aktivity a koordinace činnosti zajišťovány zaměstnanci v pracovním poměru nebo na dohody mimo pracovní poměr.

2.   Pracovní pozice, kvalifikační požadavky, organizační struktura a kompetence zaměstnanců se řídí směrnicemi sdružení.

§ 10 Organizační struktura sdružení

1.      Činnost sdružení je organizována zejména prostřednictvím zájmových skupin, sekcí, oddílů, klubů a podobně, s vlastními pravidly činnosti a samosprávou, která podléhá orgánům YMCA Praha.

2.      Výbor sdružení může delegovat organizačním jednotkám vymezenou ekonomickou a organizační samostatnost.

3.      Organizační jednotky YMCA Praha nejsou samostatnými právnickými osobami.

§ 11 Orgány sdružení

1.      Pro zabezpečení své činnosti zřizuje YMCA Praha následující orgány:  

    a)      valnou schůzi,

    b)      výbor,

    c)      kontrolní komisi.

2.      Tyto orgány jsou tvořeny činnými členy sdružení, výjimkou mohou být členové kontrolní komise.

3.      Funkce členů všech orgánů sdružení je čestná, je proto vykonávána bezplatně.

4.      Jednání všech orgánů probíhá dle Jednacího řádu.

§ 12 Valná schůze a její úkoly

1.    Valná schůze je nejvyšším orgánem YMCA Praha.

2.   Valná schůze je svolávána výborem sdružení podle potřeby, nejméně však jednou za rok, vždy po roční účetní závěrce, nejpozději však do 31. října následujícího roku.

3.   Na žádost nejméně jedné třetiny činných členů a s udáním důvodu a programu jednání musí být svolána mimořádná valná schůze. Výbor je povinen svolat mimořádnou valnou schůzi nejpozději do osmi týdnů od doručení žádosti.

4.   Právo zúčastnit se valné schůze mají všichni členové sdružení, právo hlasovat, volit a být volen mají pouze činní členové. Pozvánka na valnou schůzi spolu s programem valné schůze musí být rozeslána všem činným členům nejméně tři týdny, ostatním členům pak dána na vědomí nejméně týden, před jejím konáním zveřejněním na webu sdružení.

5.  Jednání valné schůze řídí předseda, nebo jím pověřený předsedající valné schůze.

6.  O jednání musí být vyhotoven zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se se konalo, kdo jej vedl a jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven a ověřen.

7.  Každý člen sdružení může nahlížet do všech zápisů ze zasedání valné schůze.8.  Každá řádně svolaná valná schůze je usnášení schopna bez ohledu na počet přítomných činných členů.

9.  Valná schůze jedná o životě a činnosti sdružení za uplynulé období, přijímá zásady činnosti pro období následující, volí nové orgány a stanovuje směrnice pro jejich práci, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro život sdružení.

10.  Do výlučné kompetence valné schůze patří:

a)   schvalování výroční zprávy o činnosti a hospodaření sdružení za uplynulé období, předkládané výborem,

b)   volba členů výboru a kontrolní komise, včetně stanovení počtu jejich členů. Výbor musí mít nejméně 4 a nejvýše 16 volených členů, kontrolní komise musí mít nejméně 3 a nejvýše 5 členů a jednoho náhradníka.

c)   volit delegáty zastupující sdružení v jiných subjektech,

d)  odvolání členů výboru a kontrolní komise,

e)  potvrzení kooptovaných členů výboru,

f)   stanovení výše členských příspěvků,

g)  usnášení o návrzích předložených valné schůzi,

h)  usnášení o změnách stanov sdružení,

i)   usnesení o zániku YMCA Praha.

 

§ 13 Výbor a jeho úkoly

1.      Výbor sdružení je druhým nejvyšším orgánem YMCA Praha, řídí jeho činnost v souladu se stanovami a směrnicemi sdružení po celé své funkční období.

2.      Výbor je složen z:

a)      valnou schůzí řádně zvolených kandidátů,

b)      kooptovaných členů,

c)      sekretáře YMCA Praha, pokud je tato funkce zřízena; je-li sekretářů více, zvolí výbor z jejich středu vedoucího sekretáře, který je členem výboru.

3.      Každý člen výboru má jeden hlas.

4.      Funkční období volených členů výboru je dvouleté.

5.      Výbor odpovídá za řádné hospodaření sdružení, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu a dbá na řádnou péči o majetek.

6.      Výbor je svoláván předsedou podle potřeby, nejméně však šestkrát ročně.

7.      Pozvání na schůzi výboru musí být písemné (včetně elektronické pošty) a musí být odesláno s programem nejméně týden před termínem schůze. Odchylky od tohoto ustanovení jsou možné pouze ze závažných důvodů, a pokud to výbor po svém svolání schválí.

8.      Předseda je povinen svolat do 15 dnů mimořádnou schůzi výboru, požádá-li jej o to nejméně polovina jeho členů s udáním důvodu svolání a programu schůze.

9.      Na schůzi výboru mohou být zváni dle potřeby hosté s hlasem poradním.

10.  Výbor vede a řídí práci sdružení v období mezi valnými schůzemi, dohlíží na dodržování stanov, pečuje o jeho rozvoj, vede ho k bratrské součinnosti s ostatními sdruženími YMCA, s cílem co nejvěrněji naplňovat poslání a obecnou prospěšnost YMCA.

11.  Do výlučné kompetence výboru patří:

a)      svolávat valnou schůzi,

b)     přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěrky publikovat v rámci YMCA Praha,

c)      posuzovat návrhy na prodej a koupi nemovitostí a na další investice a předkládat tyto návrhy valné schůzi sdružení,

d)     dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost sdružení,

e)      vytvářet odborné komise pro významné oblasti činnosti, hodnotit a kontrolovat jejich práci,

f)      vysílat zástupce do jiných grémií v tuzemsku i v zahraničí, do vládních a nevládních organizací,

g)     přijímat běžné a činné členy,

h)     rozhodovat o zbavení činného členství, případně o vyloučení člena z řad YMCA Praha,

i)       rozhodovat o odkladu, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud pro to existují závažné důvody,

j)       rozhodovat o služebních záležitostech zaměstnanců a dobrovolných spolupracovníků,

k)     schvalovat směrnice a řády sdružení, včetně vymezení pravomoci a odpovědnosti jednotlivých aktivit a pracovníků, zastupování YMCA Praha ve vymezených oblastech, udělování podpisového práva, atd.,

l)       jmenovat sekretáře (nebo vedoucího sekretáře) YMCA Praha.

12.  Výbor volí ze svého středu:

a)      předsedu

b)     místopředsedu,

c)      hospodáře nebo 2. místopředsedu.

13.  Výbor je oprávněn delegovat ty své pravomoci, o kterých rozhodne, na předsedu, hospodáře nebo 2. místopředsedu, sekretáře, případně na další členy nebo zaměstnance sdružení.

§ 14 Předseda a místopředsedové sdružení

1.      Předseda je nejvyšším výkonným představitelem sdružení, je volen výborem na dobu dvou let. Funkční období končí předáním funkce nastupujícímu předsedovi. Předání je nutné provést nejdéle do 14 dnů od zvolení nového předsedy.

 

2.      K výlučným kompetencím předsedy patří:

a)      vedení valné schůze,

b)      svolání a vedení schůzí výboru,

c)      služební dohled nad zaměstnanci sdružení.

3.      Předseda se řídí zákony ČR, stanovami a rozhodnutími výboru a valné schůze.

4.      Předseda může delegovat některé své kompetence na místopředsedu, hospodáře nebo 2. místopředsedu nebo další členy výboru, případně na další členy či zaměstnance sdružení.

5.      Místopředseda zastupuje předsedu po dobu jeho nepřítomnosti v plném rozsahu.

6.      Místopředsedu, případně 2. místopředsedu, volí členové výboru ze svého středu na dobu dvou let.

§ 15 Hospodář sdružení

1.  Hospodář odpovídá za sestavení rozpočtu, dodržování rozpočtových pravidel, vypracování účetní závěrky a jejich předložení výboru.

2.   Kontroluje stav čerpání rozpočtu.

3.  Dbá na řádnou péči o majetek YMCA Praha.

4.  Hospodáře volí členové výboru ze svého středu na dobu dvou let. V případě, že hospodář není zvolen, odpovídá za body uvedené v § 15 předseda.

§ 16 Sekretář sdružení

1.  Sekretář je tradiční pozicí v YMCA, může jím být pouze činný člen YMCA.

2.  Náplň jeho práce stanovuje výbor. Sdružení může mít neomezený počet sekretářů s definovanými rolemi, které odpovídají potřebám sdružení. Sekretář či sekretáři zajišťují většinou koordinační, administrativní, motivační, vzdělávací úkoly, ale podílí se také na přímé práci s dětmi a mládeží a ostatními klienty.

3. Pozice sekretáře může být vykonávána dobrovolnicky i v pracovním poměru, vedoucí sekretář jako člen statutárního orgánu i za odměnu.

4. Vedoucí sekretář (je-li tato pozice zřízena), je statutárním zástupcem YMCA Praha, na základě smlouvy o výkonu funkce.

5. Vedoucí sekretář může používat i titul ředitel/ka YMCA Praha.

§ 17 Kontrolní komise YMCA Praha

1. Kontrolní komise je tvořena alespoň třemi členy a minimálně jedním náhradníkem. Ti volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Do kontrolní komise může být zvolen každý činný i běžný člen sdružení, nebo i dobrovolník nečlen, který dosáhl 18 let.

2. Funkční období členů kontrolní komise je dvouleté.

3. Úkolem kontrolní komise je kontrolovat, zda činnost orgánů sdružení a hospodaření probíhá v souladu s obecně platnými předpisy, směrnicemi sdružení a rozhodnutími valné schůze a výboru.

4.  Kontrolní komise je zodpovědná valné schůzi YMCA Praha.

5.  Kontrolu provádí kontrolní komise nezávisle na ostatních orgánech YMCA Praha na základě vlastního rozhodnutí kdykoliv v průběhu roku, nejméně však jednou ročně, v rámci odsouhlasení roční závěrky hospodaření.

6.  Při provádění kontrol je komise povinna postupovat objektivně a nestranně. (Zahájení a ukončení kontroly hlásí zástupce komise předsedovi YMCA Praha.)

7. O výsledku kontroly předá zástupce komise do 14 dnů předsedovi a následně valné schůzi písemnou zprávu. Zpráva musí obsahovat stručný záznam o postupu kontroly, kontrolované oblasti, zjištěné nedostatky a osoby, které za ně nesou odpovědnost a návrh na opatření k nápravě.

8. Pracovníci a funkcionáři sdružení jsou povinni s kontrolní komisí v průběhu kontroly spolupracovat a poskytovat jí potřebné informace.

9. Nesouhlasí-li odpovědné osoby se závěry komise, mají právo připojit ke kontrolní zprávě své písemné vyjádření.

§ 18 Statutární orgán sdružení

1.  Statutární orgán YMCA Praha je kolektivní, jeho členy jsou: jsou předseda, místopředseda, hospodář nebo 2. místopředseda a vedoucí sekretář (resp. ředitel). Navenek zastupují YMCA Praha vždy společně předseda (v případě jeho nepřítomnosti místopředseda) a jeden další člen statutárního orgánu.

2. Členové statutárního orgánu YMCA Praha mohou písemně zmocnit jednotlivé statutární zástupce a další osoby, aby v dílčích věcech jednali jménem YMCA Praha. Plná moc musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění.

§ 19 Střet zájmů

 1. Funkci člena výboru, s výjimkou sekretáře, nemohou vykonávat osoby v pracovním poměru ke sdružení.
 2. Člen kontrolní komise nesmí být členem výboru, ani zaměstnancem sdružení.
 3. Člen kontrolní komise nesmí být osobou blízkou, ve smyslu § 22 odst. 1 Zákona č. 89/2012 Sb. OZ, ke členovi statutárního orgánu sdružení.
 4. Střet zájmů v hospodářské oblasti řeší směrnice YMCA Praha.
 5. Členství v kontrolní komisi je neslučitelné s funkcí likvidátora sdružení.

§ 20 Odvolání a řízení o něm

1.      Členové, kteří nesouhlasí s rozhodnutím orgánu sdružení, které se jich týká, mají po zveřejnění napadaného rozhodnutí právo odvolat se k vyššímu orgánu v pořadí podle odst. 4.

2.      Odvolání musí být podáno do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí účastníkům. Podání odvolání nemá odkladný účinek.

3.      O podaném odvolání je povinen příslušný orgán rozhodnout do třiceti dnů ode dne doručení odvolání. Pokud je nejbližší řádná schůze orgánu svolána na pozdější termín, musí být rozhodnuto na této schůzi a lhůta pro rozhodnutí se o tuto dobu prodlužuje.

4.      Pořadí odvolacích orgánů:

a)      výbor YMCA Praha

b)      valná schůze YMCA Praha

§ 21 Veřejná prospěšnost

1.      Prostředky na svou činnost získává YMCA Praha zejména z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů fyzických a právnických osob z tuzemska i zahraničí, z příspěvků a grantů veřejné správy, nadačních grantů a z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku.

2.      Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování činností naplňujících poslání a cíle YMCA Praha a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností.

3.      Prostředky sdružení nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance sdružení. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna sjednaná na základě platných smluv.

§ 22 Majetek a hospodaření

1.      Sdružení získává do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, který slouží k naplňování jeho poslání a cílů.

2.      Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány sdružení, v rozsahu dle ustanovení těchto stanov případně dalších směrnic YMCA Praha.

3.      Výbor sdružení může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch YMCA Praha. Ve smlouvě o svěření majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu při jeho správě.

4.      Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného výborem.

5.      Podrobnější úprava hospodaření s majetkem YMCA Praha je obsažena ve směrnicích sdružení.

§ 23 Zánik YMCA Praha

1.      YMCA Praha může zaniknout dobrovolným zrušením nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí valné schůze.

2.      O zrušení YMCA Praha usnesením Valné schůze, může být rozhodnuto pouze na řádně svolané schůzi s uvedením bodu programu, že má být jednáno o zrušení sdružení, a pro tento návrh musí hlasovat nejméně tři pětiny členů valné schůze.

3.      Dojde-li k zániku YMCA Praha, rozhodnutím valné schůze o zrušení, jmenuje valná schůze zároveň likvidátora sdružení. Likvidační zůstatek přejde po vypořádání závazků sdružení na spolek YMCA v ČR.

§ 24 Změny stanov

1.      Stanovy sdružení lze změnit pouze rozhodnutím valné schůze, hlasují-li pro navrženou změnu nejméně tři pětiny přítomných členů.

2.      Změnit stanovy lze pouze tehdy, byl-li návrh písemně předán činným členům sdružení ve lhůtě 4 týdnů před konáním valné schůze.

3.      Části stanov vymezující křesťanský charakter sdružení a jeho veřejnou prospěšnost, zaručující základní orientaci sdružení YMCA a jeho příslušnost ke světovému společenství YMCA, nelze ze stanov vypustit ani zásadním způsobem měnit. Vypuštění těchto ustanovení by mělo za následek zrušení příslušnosti k tomuto společenství.

4.      Každá změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí valnou schůzí a účinnosti dnem, uvedeným v usnesení o změně stanov.

§ 25 Závěrečné ustanovení

1.      Tyto stanovy byly schváleny Valnou schůzí YMCA Praha dne 28. 5. 2015 a nabývají účinnosti dnem 29. 5. 2015.

nahoru

panáček ukazující nahoru