Klub Dixie

Kontakt:

Ortenovo náměstí 34, 170 00 Praha 7

tel: 737 872 116

e-mail:

Najdete nás také na Facebooku.

Nízkoprahový klub Dixie poskytuje služby dětem a mladým lidem ve věku od 6 do 26 let na Praze 7. Pomáháme dětem zvládat jejich studijní povinnosti. Rozvíjíme vědomí práv a povinností. Snažíme se předcházet vzniku a rozvoji rizikového chování. Pomáháme řešit mezilidské vztahy a učíme děti, jak je zvládat. Usilujeme o zvyšování soběstačnosti a začleňování do společnosti, osobním rozvojem dětí. Nabízíme a podporujeme zdravé, bezpečné a aktivní způsoby trávení volného času. Služby poskytujeme ambulantní i terénní formou.

Komu je Dixie určeno:

Cílová skupina Dixie jsou děti a mladí lidé od 6 do 26 let z Prahy 7, kteří:

· zažívají nepříznivé sociální situace (např. neúplná rodina, rodina v rozvodovém řízení, špatné bytové podmínky či finanční situace rodiny, …

· jsou ohroženi společensky nežádoucími jevy (např. záškoláctví, problémy s prospěchem ve škole, nerespektování autorit, kriminalita a návykové látky v okolí, stigmatizace okolím, aktéři šikany, nezdravé stravovací návyky, …)

· velkou část svého volného času tráví převážně pasivně na ulici, nemohou či nechtějí navštěvovat organizované volnočasové aktivity.

Ambulantní forma nabízí volný vstup těm, kteří chtějí bezpečně a příjemně trávit volný čas, potřebují poradit či pomoci se vztahy, rodinou, školou a jinými obtížemi života. Návštěvníkům klubu se věnují pracovníci, kteří poskytují sociální služby, volnočasové aktivity a zajišťují provoz klubu. Klub je určen pro děti od 6 do 15 let.

Terénní forma poskytuje služby v přirozeném prostředí dětí a mládeže jako jsou parky, hřiště, azylové domy, … Terénní pracovníci se primárně zaměřují na mladé lidi 15-26 let. Pracovníci se poskytují služby i mladým lidem na pomezí jiných cílových skupin (lidé bez domova, závislý na návykových látkách, …)

Cíle poskytovaných služeb

Poskytujeme služby dětem a mladým lidem ve věku od 6 do 26 let na Praze 7. Pomáháme dětem zvládat jejich studijní povinnosti. Rozvíjíme vědomí práv a povinností. Snažíme se zamezovat rizikovému chování. Pomáháme řešit mezilidské vztahy a učíme děti, jak je zvládat. Usilujeme o zvyšování soběstačnosti a začleňování do společnosti, osobním rozvojem. Nabízíme a podporujeme

zdravé, bezpečné a aktivní způsoby trávení volného času. Principem našich služeb je bezplatnost a anonymita. Služby poskytujeme ambulantní a terénní formou.

Poskytované služby

· volnočasové, vzdělávací a aktivizační činnosti – A, DU, R, IS, NA, SI

· zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – NI, R, D,

· pomoc při uplatňovaní práv a při obstarávání osobních záležitostí. – NI, R, D,

· sociálně terapeutická činnost – R, P, OB, S, IS, NA, KI,

· základním sociálním poradenství, depistážní činnosti, – P, R, IS.

Následující principy platí pro všechny programy

Rovnost: Službu poskytujeme všem, kdo spadají do cílové skupiny bez ohledu na pohlaví, národnost, náboženské přesvědčení, barvu pleti, sociální status a jiné specifické charakteristiky.

Bezpečí: Vytváříme bezpečné prostředí pro poskytování služeb, ctíme práva a zájmy uživatele.

Individualita: Respektujeme individuální osobnostní a charakteristické rysy a podle toho s klienty pracujeme.

Nezávislost: Pomáháme uživatelům, aby nás nepotřebovali.

Profesionalita: Profesionální, rovný a partnerský přístup pracovníka v průběhu poskytování služby. Poskytování služby pracovníkem, který má požadované vzdělání a je dostatečně proškolen.

Následující principy platí pouze pro nízkoprahové programy

Anonymita: Uživatelé nejsou povinni pro čerpání základních služeb uvádět přesné osobní údaje.

Dostupnost: Program vytváří minimální bariéry pro čerpání služby.

Otevírací doba ambulantní formy

Pondělí: 13:00-17:30

Úterý: 13:00-17:30

Středa: 13:00-17:30

Čtvrtek: 13:00-17:30

Pátek: 14:00-17:30 (nebo dle akce)

V případě, že je na klubu přítomen pouze jeden pracovník, je rozsah poskytovaných služeb omezen.

Provozní doba terénní formy

Pondělí: 14:00-19:00

Úterý: 14:00-19:00

Středa: 14:00-19:00

Čtvrtek: 14:00-19:00

V zimním čase můžete najít terénního pracovníka od 17:30-19:00 v zázemí klubu, které je otevřeno pro starší návštěvníky.

Pracovní tým

Kateřina Kastnerová, DiS. – vedoucí klubu, sociální pracovnice , 737 872 116

Bc. Petra Neubauerová – sociální pracovnice

Mgr. Lenka Polášková – sociální pracovnice,

Marek Pilař – pracovník klubu,

Projekt je spolufinancován Evropskou unií a podpořen z Operačního programu Zaměstnanost.

Nízkoprahové kluby

Adresa a kontakt

Ortenovo náměstí 34, 170 00 Praha 7 

tel: 737 872 116
e-mail: